Главная Новости

Купить аналитические весы для аптек

Опубликовано: 25.03.2021

Любая лаборатория или компания фармакологии не может работать без весов. Лабораторные весы отличаются от большинства других тем, что они гораздо более точные и нужны для того, чтобы взвешивать сыпучие и жидкие материалы. Также весы нашли широкое применение в различных отраслях, например: ювелирном деле, где стали очень важной частью производства украшений из драгоценных камней и металлов, сельском хозяйстве, в обменных пунктах, банках, где работают с ценными металлами, смотрите https://vagi-axis.ua/category/analiticheskie/. Ещё их используют в строительных лабораториях для взвешивания нужных пропорций, в пищевой отрасли, в химической промышленности, косметологических целях и многих других сферах, где нужна точность взвешивания до миллиграммов. Они могут предоставить больше информации и более точные данные. Они оснащены очень чувствительной платформой, за счет чего неконтинтуальность доходит до 0.01 грамма и, в отличие от других весов, они имеют минимальную погрешность. Различные модели имеют максимальный предел взвешивания, некоторые могут достигать до 10 килограмм.

Купить аналитические весы для аптек

Конструкция лабораторных весов достаточно проста, они имеют компактные размеры и понятны в применении. Они сделаны из пластикового корпуса, измерительной платформы из нержавейки, жидкокристаллического экрана, кнопочного управления, а некоторые модели имеют пульт дистанционного управления. Весы делают с портом USB, COM и разъемом для питания, у некоторых моделей есть Wi-Fi. Порты COM и USB нужны для установки связи с компьютером или принтером, это нужно для ведения учета и передачи данных о взвешивании в автоматическом режиме. Полезная особенность конструкции весов – защитная камера из стеклянных стенок. Защитная камера нужна для защиты от внешних воздействий, таких как пыль, вибрация, колебания воздуха и тому подобное, для получения точных данных.

Купить аналитические весы для аптек

Лабораторные весы можно разделить на несколько видов, в соответствии класса точности. Весы 1 и 2 класса это наивысший класс точности, их ещё называют аналитическими. Погрешность при взвешивании подобными приборами крайне мала, она составляет 0.0002 грамма. Обычно их используют в медицинских лабораториях. Весы 2 и 4 класса точности определяют вес до третьей цифры после запятой. Технические весы среднего класса точности определяют до одной десятой грамма.

Зная это, Вы сможете определить, какие лабораторные весы нужны именно Вам.

uk

Будь-яка лабораторія або компанія фармакології не може працювати без ваг. Лабораторні ваги відрізняються від більшості інших тим, що вони набагато точніші і потрібні для того, щоб зважувати сипучі і рідкі матеріали. Також ваги знайшли широке застосування в різних галузях, наприклад: ювелірній справі, де стали дуже важливою частиною виробництва прикрас із дорогоцінних каменів і металів, сільському господарстві, в обмінних пунктах, банках, де працюють з цінними металами, дивіться https: // vagi-axis .ua / category / analiticheskie /. Ще їх використовують в будівельних лабораторіях для зважування потрібних пропорцій, в харчовій галузі, в хімічній промисловості, косметологічних цілях і багатьох інших сферах, де потрібна точність зважування до міліграмів. Вони можуть надати більше інформації і точніші дані. Вони оснащені дуже чутливою платформою, за рахунок чого неконтінтуальность доходить до 0.01 грама і, на відміну від інших ваг, вони мають мінімальну похибку. Різні моделі мають максимальну межу зважування, деякі можуть досягати до 10 кілограм.

Конструкція лабораторних ваг досить проста, вони мають компактні розміри і зрозумілі в застосуванні. Вони зроблені з пластикового корпусу, вимірювальної платформи з нержавійки, рідкокристалічного екрана, кнопкового управління, а деякі моделі мають пульт дистанційного керування. Ваги роблять з портом USB, COM і роз'ємом для харчування, у деяких моделей є Wi-Fi. Порти COM і USB потрібні для установки зв'язку з комп'ютером або принтером, це потрібно для ведення обліку та передачі даних про зважування в автоматичному режимі. Корисна особливість конструкції ваг - захисна камера зі скляних стінок. Захисна камера потрібна для захисту від зовнішніх впливів, таких як пил, вібрація, коливання повітря тощо, для отримання точних даних.

Лабораторні ваги можна розділити на кілька видів, відповідно класу точності. Ваги 1 та 2 класу це найвищий клас точності, їх ще називають аналітичними. Похибка при зважуванні подібними приладами вкрай мала, вона становить 0.0002 грама. Зазвичай їх використовують в медичних лабораторіях. Ваги 2 і 4 класу точності визначають вагу до третьої цифри після коми. Технічні ваги середнього класу точності визначають до однієї десятої грама.

Знаючи це, Ви зможете визначити, які лабораторні ваги потрібні саме Вам.

видео Купить аналитические весы для аптек | видеo Кyпить aнaлитические весы для aптек
Опубликовано: 25.03.2021 | Исправлено: 25.03.2021



Lourens Hamavov
29.06.2021 в 04:51
Omron BF11 - это точные весы для ванной, так как они измеряют жировые отложения на уровне 5–60% и рассчитывают ИМТ (индекс массы тела) в диапазоне от 7 до 90. Это важно что в нем учитывается содержание висцерального (висцерального) жира, который опасен для здоровья. Накапливается вокруг органов и желез.

Все комментарии
rss